ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต่อยอดเวทีไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2

  
    ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 ต่อยอดเวทีไทยนิยมยั่งยืน วางรากฐานการพัฒนาด้านการเกษตรในระยะยาว ที่ บริเวณลานจอดรถ เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล ลงพื้นที่ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี ดำเนินการประชาคมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนในด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆตามความถนัดและความสมัครใจ โดยพื้นที่ตำบลหนองแฝก ได้จัดสรรพื้นที่ดูแลออกเป็น 2 ชุมชน มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาทักษะอาชีพ ชุมชน ละ 300,000บาท เพื่อดำเนินการเพิ่มทักษะอาชีพภายในกลุ่ม/ชุมชน อาทิ การทำเกษตรแปลงใหญ่ การผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ การทำไม้กวาด และการเพาะเห็ด เป็นต้น สำหรับ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยในแผนการดำเนินงานตามโครงการ ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ประกอบกับให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่เปิดให้ลงทะเบียนใน ระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนค่าครองชีพเพิ่มขึ้น จาก 200 บาท เป็น 300 บาท ,จาก 300 บาท เป็น 500 บาท มาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพและทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ และนำไปประกอบอาชีพ มีงานทำ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อน ซึ่งหากโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
 
31 พฤษภาคม 2561 , 17:33 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี