เชียงใหม่ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา สร้างตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง สร้างตัวแทนสถาปนิกผังเมืองไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน สถาปนาคณะกรรมการบริหาร กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเมืองต่อสาธารณะชน ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นตัวแทนสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศต่อไป ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนา ในหัวข้อ “ออกแบบเมืองให้เดินดี” โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเวทีสัมมนาครั้งนี้ด้วย
 
1 มิถุนายน 2561 , 19:25 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี