เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของเมืองเชียงใหม่ 7 มิถุนายน 2561 นี้ นางกรรณิการ์ ทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย คณะกรรมการจัดงานทำบุญเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามความเชื่อที่เคยมีมาแต่โบราณของชาวล้านนา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้สร้างเมือง ต่ออายุเมืองให้มั่นคง ยืนยาว เป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย บำรุงขวัญเมือง สร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้แน่นแฟ้น เป็นปึกแผ่นต่อไป สำหรับพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 นี้ กำหนดให้จัดขึ้นในวันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยการประกอบพิธี จัดให้ตั้งหน่วยประกอบพิธี จำนวน 10 จุด ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, หน่วยพิธีประตูท่าแพ, หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่, หน่วยพิธีประตูสวนปรุง, หน่วยพิธีประตูสวนดอก, หน่วยพิธีประตูช้างเผือก, หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง, หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน, หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ และในทุกๆปีชาวเมืองเชียงใหม่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น เพราะเชื่อว่าเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ ให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสืบชะตาเสริมสิริมงคลให้ชาวเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาและพลังความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่สืบไป
 
1 มิถุนายน 2561 , 19:26 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี