จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้พื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์ และคณะอนุกรรมการศึกษาการฟื้นฟูที่ให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ กรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ เพี่อศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการยุติกรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มติในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้งสองคณะเร่งดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดการประชุมคณะทำงานทั้งสองคณะในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยคณะทำงานทั้ง 2 คณะ จะต้องเร่งไปดำเนินการศึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และนำมาเสนอในที่ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการปฏิบัตินำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ทางด้านนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า สำหรับการประชุมถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ภายหลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพุดคุยกันในภาพรวม และให้คณะทำงานแต่ละคณะไปหาข้อมูล สาเหตุ ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ทางวิชาการ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะดำเนินการจัดการกับสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ผืนป่ากลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมนำมาเสนอในที่ประชุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ จัดทำหนังสือถึง สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งแบบแปลนแผนผัง และสัญญาการก่อสร้างโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ เพื่อมอบให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสองคณะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
1 มิถุนายน 2561 , 19:36 น. , อ่าน 91  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย