คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อกำหนด Roadmap ในการเชื่อมโยงแนวทางตามแผนพัฒนาภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคเหนือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และกำหนด Rodamap ในการเชื่อมโยงแนวทางตามแผนพัฒนาภาคเหนือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการกำหนดโครงการสำคัญ หรือ Winning Projects เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือตรงกับความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นกว่า 350 คน
ทั้งนี้ แผนพัฒนาภาคเหนือ ในมิติของฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม, ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค, ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง, พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ, อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
 
1 มิถุนายน 2561 , 19:38 น. , อ่าน 100  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย