รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือทำความเข้าใจการพัฒนาพิงคนคร ย้ำรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเป็นธรรมและดีที่สุด

  
    รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือทำความเข้าใจการพัฒนาพิงคนคร ย้ำแม้จะเปลี่ยนแปลงหน่วยงานบริหาร แต่รัฐบาลยังคงดูแลอย่างงต่อเนื่องให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือทำความเข้าใจกับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัด และภาคประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนย้ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ไปสังกัดหน่วยงานอื่น กล่าวคือ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปสังกัดกับองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไปสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยกำหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบในการดูแลศูนย์ประชุมฯ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในวันที่ 30 กันยายน 2561 และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อสวัสดิการของตนเองหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้าน ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรและประชาชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงต้องการชี้แจงให้ประชาชนและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เห็นถึงข้อดีของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากการขยายกรอบการดำเนินกิจการ ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการพัฒนา การขยายงาน การลงทุนและการแสวงหากำไร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรัฐวิสาหกิจ จะทำให้มีความคล่องตัวในเรื่องของการบริหารจัดการ การลงทุน เพิ่มมากขึ้น โดยขอย้ำว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานบริหาร แต่รัฐบาลจะดูแลสวัสดิการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนครอย่างยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด รวมถึงจะดูแลเพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ประชุมฯได้ไม่แตกต่างจากเดิม โดยผ่านกลไกการตรวจสอบจากจังหวัดเชียงใหม่
 
2 มิถุนายน 2561 , 19:29 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี