สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังรับประทานเห็ดพิษ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนตรวจสอบชนิดของเห็ดให้ดีก่อนนำมาจำหน่ายหรือรับประทาน หากเป็นเห็ดพิษอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในทุกๆปีจะมีรายงานการพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ในช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่ขึ้นในป่า และขึ้นเองตามธรรมชาติ จากข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของสำนักระบาดวิทยา พบว่า ในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษแล้วทั่วประเทศจำนวน 94 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในส่วนของเขตสุขภาพที่ 1 มีรายงานผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดแล้ว จำนวน 16 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกร และนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 0-4 ปี, 5-9 ปี, 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จึงขอย้ำเตือนประชาชนที่จะเก็บเห็ดมาจำหน่าย หรือนำมาบริโภค จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเห็ดแต่ละชนิดก่อนนำมาจำหน่ายหรือบริโภค และเก็บเห็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์ โดยเก็บให้ครบทุกส่วนและเก็บแยกตามชนิดของเห็ด ไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้โรงงานสารเคมี รวมถึงไม่ควรเก็บเห็ดหลังจากฝนตก เพราะสีบนหมวกเห็ดอาจถูกฝนชะล้างออกไป ทำให้ลักษณะเฉพาะของเห็ดบางชนิดไม่ชัดเจน อาจเกิดความผิดพลาดเสี่ยงต่อการนำมาบริโภค ทั้งนี้ หากประชาชนไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดชนิดใดไม่ควรเลือกรับประทาน ให้เลือกรับประทานเห็ดที่ได้จากการเพาะปลูกแทน และเมื่อเก็บเห็ดมาแล้วควรปรุงอาหารทันที ห้ามกินเห็ดดิบโดยเด็ดขาด อีกทั้งไม่ควรรับประทานเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และหากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ภายหลังจากการรับประทานเห็ด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งนำตัวอย่างเห็ดที่รับประทานไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วย
 
2 มิถุนายน 2561 , 19:30 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี