ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เผยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร..//

  
    ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร..// นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตราเหมาจ่าย จากเดิม 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน โดยมีผลย้อนหลังบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จากเดิมคราวละไม่เกิน 2 คน เพิ่มเป็นคราวละไม่เกิน 3 คน โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะสอดคล้องกับมาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพิ่มเป็น 6 หมื่นบาทต่อปี จากเดิม 3 หมื่นบาทต่อปี เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระการมีบุตร รวมทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม จะได้มีการโอนเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเข้าบัญชีที่ผู้ประกันได้แจ้งไว้ทันทีหลังจากที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2629-30 หรือที่สำนักงานประกับสังคมในพื้นที่ และที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
3 มิถุนายน 2561 , 11:23 น. , อ่าน 121  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด