สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม..//

  
    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ..// นางสาวศิวาพร วิรัชลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากปี 2560 พบว่า จำนวนคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่จดทะเบียนกว่า สองหมื่น ทั้งนี้ จำนวนผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งสิ้นจำนวน 48,093 คน ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวน 23,385 คน และยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 24,708 คน จึงอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้พิการไปลงทะเบียนในรอบสองนี้ เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์การช่วยเหลือจากภาครัฐ หลังจากที่มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการประเมินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในอนาคตจะได้มีโครงการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้ประสบปัญหา อาทิ การประกอบอาชีพ การส่งเสริมรายได้ การดูแลที่อยู่อาศัย หรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้เมื่อปี 2560 ที่อาศัยอยู่ไกลจากจุดที่รับลงทะเบียน ด้วยการพามาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
 
3 มิถุนายน 2561 , 12:30 น. , อ่าน 134  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด