กขป.รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ รวมตัวประชุมยุทธศาสตร์สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะ ระดับเขต

  
    คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะ ระดับเขตพื้นที่ 1-3 ระดมแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น ที่ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะ ระดับเขตพื้นที่ 1-3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในพื้นที่เป็นฐานการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะร่วมกันออกแบบ/วางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์สานพลังในเขตพื้นที่ ให้เกิดโครงการ/แผนงานใหม่ในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงเกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆในการสร้างสุขภาวะระดับเขต เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองได้ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) จากเขตพื้นที่ 1- 3 เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการระดมแนวคิดร่วมกันแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีเป้าหมายในการเป็นร่วมเครือข่ายประสานให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไปอีกด้วย
 
3 มิถุนายน 2561 , 23:29 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี