เชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน เพิ่มรายได้ชุมชน..//

  
    พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน..// นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และภายในชุมชน ให้มีความโดดเด่น และมีความพร้อม บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของแต่ละพื้นที่ให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีกระบวนการต่างๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่จะต้องมีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ภายในชุมชนท่องเที่ยว ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ การจัดทำโฮมสเตย์ และศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ ,สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องมีการออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยการประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อีกด้วย
 
4 มิถุนายน 2561 , 09:40 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด