รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการดำเนินงานเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หวังลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ที่ ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครเชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวและช่วงฤดูฝน ซึ่งจากฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า กลุ่มเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นประชากรจากนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และโดยมากจะเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรายานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางบก ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกล้องวงจรปิดเพื่อลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก โดยใช้มาตรการการแก้ไขจุดเสี่ยง และมาตรการบังคับใช้กฎหมายในผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยกล้อง CCTV ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการ ได้มีการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากจุดเสี่ยง 3 จุด ได้แก่ สี่แยกแสงตะวัน สี่แยกทุ่งโฮเต็ล สี่แยกถนนระแกง (ลานนาพาเลซ )พบการกระทำผิดกฎหมายจราจร อันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมด 36 ราย โดยประเภทของยาพาหนะที่กระทำความผิด สูงสุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ ร้อยละ75 และรองลงมาเป็น รถเก๋ง ร้อยละ 11.1 รถกระบะ ร้อยละ5.6 และเดินเท้า ร้อยละ 2.8 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและต่อเนื่องผ่านทาง แอพพลิเคชั่น เพื่อตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรแบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมกล้อง CCTV ที่มีอยู่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อลดภาระในการเฝ้าติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมถึงเสนอให้นำผลการดำเนินการมาตรการดังกล่าว เสนอเข้าที่ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
 
4 มิถุนายน 2561 , 14:45 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี