เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 หวังกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ที่ สวนสาธารณะล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบันสังคมเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน มีความต้องการพื้นที่ในกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ถูกตัดทำลาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรวมของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง ด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวน 90 ต้น ที่บริเวณสวนสาธารณะล้านนา ร.9 และแจกจ่ายพันธุ์ไม้ยืนต้นให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่บ้านเรือน ชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
 
4 มิถุนายน 2561 , 16:20 น. , อ่าน 105  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี