ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 : Digigtal Economy

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 Digital Economy : Rethink Reshape Reform เตรียมพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ Digital
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 Digital Economy โดยมี ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ “ศักยภาพและความท้าทายเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน มี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศักยภาพและความท้ายทายเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะนี้มีแนวโน้มในการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น และมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือภาคต่างประเทศ การส่งออก การขยายตัวของภาคการส่งออก มีแนวโน้มกระจายตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดการส่งออก มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดี และการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มค่อย ๆ ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาของสินค้าภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ปริมาณผลผลิตค่อนข้างดี ทำให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้น แต่การฟื้นตัวมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ การส่งออกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการลงทุนจากภาคเอกชน การจ้างงานที่ค่อย ๆ ปรับสูงขึ้น แต่ต้องระวังความเสี่ยงในอนาคตสำคัญที่สุด จะมาจากมาตรการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา มีการปรับอัตราดอกเบี้ยระบบให้สูงขึ้น จะส่งผลให้เกิดการผันผวนของตลาดการเงิน ตลาดการลงทุนโลก ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง Digigtal Economy : Rethink Reshape Reform เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และองค์ความรู้ ในการปรับตัวสำหรับการแข่งขันในตลาดโลกในยุคของเศรษฐกิจ Digital ที่ไม่มีในเรื่องของพรมแดนต่าง ๆ เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการติดต่อเจรจาซื้อขายและลงทุน ซึ่ง ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ Digital
 
4 มิถุนายน 2561 , 17:46 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย