วัดเชียงทอง ถือเป็นวัดสำคัญและเป็นมิ่งขวัญของชาวลาว

  
    วัดเชียงทอง ภายในสวนนานาชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว เป็นวัดที่สร้างมาเกือบ 500 ปี ถือว่าเป็นวัดสำคัญและเป็นมิ่งขวัญของชาวลาว
นายทองจัน บุนทะลา หัวหน้าผู้ควบคุมสวนนานาชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ปัจจุบันยูเนสโกได้ประกาศให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก จึงได้นำรูปจำลองวัดเชียงทองซึ่งเป็นวัดสำคัญและเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวมาจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้ชม ตามประวัตินั้นวัดเชียงทองสร้างขึ้นมาเกือบ 500 ปี ในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมดต้องยกให้วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญและสวยงาม ได้รับการมาเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด นักโบราณคดี ยกย่องว่าวัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองสร้างขึ้นก่อนหน้าที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ไม่นานนัก และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชาติศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชาติศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สององค์สุดท้ายของลาว พระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตนักหลังคาพระอุโบสถมีหลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น กล่าวกันว่านี่คือศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อเป็นข้อสังเกตุว่าวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง จะมีช่อฟ้า 17 ช่อ ส่วนคนสามัญสร้างจะมีช่อฟ้า 1- 7 ช่อเท่านั้น เชื่อว่าบริเวณช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงกลางช่อฟ้าจะมีของมีค่าบรรจุอยู่ ส่วนที่ประดับที่ยอดหน้าบันชาวลาวเรียกว่าโหง่ มีรูปร่างเป็นเศียรนาคและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประตูพระอุโบสถแกะสลักสวยงามเช่นเดียวกับหน้าต่างภายในพระอุโบสถมีภาพสวยงามที่ผนัง มีลักษณะลวดลายปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติเรื่องพระสุธน – มโนราห์ และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ
ขอเชิญชวนชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนประเทศลาว ไปชมความสวยงามของวัดเชียงทองได้ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าที่นำมาจัดแสดงถึง 4 เท่า นอกจากนี้ประเทศลาวยังอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
 
26 มกราคม 2550 , 20:45 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   อิสระ อินทร์พรม สวท. เชียงใหม่