จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Chiangmai Medical and Health Hub

  
    ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Chiangmai Medical and Health Hub เพื่อให้เกิดการพัฒนาในแต่ละส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงทิศทางที่จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รวมถึงภาพรวมของขีดความสามารถของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง การรักษาทางทันตกรรม การให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะบริการสปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขีดความสามารถของบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ผู้สูงอายุที่ไม่เจ็บป่วย เนื่องจากฐานของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้สูงอายุคนไทยและต่างชาติ ซึ่งในอนาคตเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่รองรับผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรวบรวมประเด็นสำคัญเข้าไปบูรณาการเพิ่มเติมในแผนแม่บทหลัก “เมดิคัล ฮับ” ที่มีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะแบ่งการดำเนินการเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อกำหนดแผนแต่ละระยะออกมาแล้ว จะต้องสร้าง Road Map เพื่อนำเสนอของบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดต่อไป โดยการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็น Medical Health Hub จะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ Smart City และการสร้างให้เชียงใหม่เป็น Wellness City เป็นเมืองที่คนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี โดยต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณค่าของคนในสังคม (Value Society) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพดี และจะนำมาซึ่งคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Value Money)
 
17 กันยายน 2561 , 18:25 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย