กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านก่อสร้างฝายผาแดงในพื้นที่

  
    กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างฝายผาแดงในพื้นที่ ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายศรีบุตร กรรณิกา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหลวง และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างฝายผาแดง เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้ำระบุในหนังสือร้องเรียนว่า การก่อสร้างฝายผาแดงส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทำให้น้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ ปริมาณน้ำที่สูบมาจากลำน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาใช้ในหมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อราษฎรที่อยู่ใต้ฝายที่ใช้เครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตรช่วงหน้าแล้ง ทำให้ผู้ที่ใช้น้ำเดิมและผู้ที่ใช้น้ำใหม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทในการใช้น้ำ และมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือร้องเรียนดังกล่าวจากกลุ่มผู้ใช้น้ำและชี้แจงต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างฝายผาแดงดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และยังต้องมีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จะได้นำหนังสือดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป
 
18 กันยายน 2561 , 16:00 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม