เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดฝึกอบรมความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1699) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า
การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วยฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED และระบบ ICS (Incident Command System) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ รวมทั้งการซ้อมแผนการจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรขององค์กร ในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทันท่วงที โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลหางดง, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
 
18 กันยายน 2561 , 19:11 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย