จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

  
    เชียงใหม่ จัดงาน ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีผลงานหรือศักยภาพดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีโอกาสแสดงความสามารถและผลงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ “Participation Development and Peace” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์
ทั้งนี้ ภายในงาน ได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาชน ซึ่งมีนักเรียน จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้
 
18 กันยายน 2561 , 19:12 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย