เกษตรเชียงใหม่ รับโล่รางวัลการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2561..//

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับดี การประสานงานขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หนุนเสริมให้ภาคการเกษตรเกิดการพัฒนา..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี ประเภทการประสานงานขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเลิศ ในงานสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกรจนเกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและ บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเป้าหมายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 30 ล้านไร่ ทั่วประเทศ
 
19 กันยายน 2561 , 16:39 น. , อ่าน 70  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด