สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเด็กอายุ 8 เดือน เสียชีวิต..//

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 กรณีเด็กอายุ 8 เดือน เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลฮอด..// ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กรณีเด็กหญิงอายุ 8 เดือน เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า กรณีนี้ เป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายแล้ว เห็นควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งต้องอยู่ในอัตราที่กำหนดตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 ข้อ 6 (1) สำหรับ ในส่วนของขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนและติดตามผลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯให้แก่ผู้ยื่นคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
20 กันยายน 2561 , 15:35 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด