กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

  
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” ว่าที่ ร.ต.ดร.เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย เตรียมจัดกิจกรรม “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในวันที่ 22 กันยายน 2561นี้ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ภายในงานจะพบกับนิทรรศการผลงาน ภูมิปัญญา นวัตกรรมและกิจกรรมของเยาวชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การดูแลรักษาคลองแม่ข่า และการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และ “กิจกรรม หยุดน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้คลองแม่ข่า” โดยร่วมกันทำความสะอาด ดูแลรักษา ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า กำจัดขยะและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวมาร่วมปลูกกับชุมชนคลองแม่ข่าได้ หรือนำข้าวห่อ ขนม ผลไม้ หรือน้ำดื่ม มาร่วมตั้งโรงทานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ บริเวณพื้นที่ริมคลองแม่ข่า บริเวณสะพานแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
21 กันยายน 2561 , 15:55 น. , อ่าน 77  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม