เชียงใหม่ เสริมสร้างจิตสำนึกดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ ร่วมดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ..// ที่บริเวณพื้นที่ริมคลองแม่ข่า สะพานแม่ข่าถนนรัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน นักศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกันฟื้นฟูดูแลรักษาคลองแม่ข่า เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าในระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อขยายผลการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกัน โดยเฉพาะคนในชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ที่ต้องให้ความร่วมมือในการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง และคอยเฝ้าระวังดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่สวยงาม มีระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์สามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศธรรมชาติทางน้ำ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับคลองแม่ข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว เดิมคลองแม่ข่าทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำปิง แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้น้ำในคลองแม่ข่าเกิดการเน่าเสีย ขณะนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาคลองแห่งนี้ให้กลับมามีระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม
 
22 กันยายน 2561 , 12:19 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด