LANNA MICE MART 2018 กระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..//

  
    งาน LANNA MICE MART 2018 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการตลาด กระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..// นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวปรานปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน LANNA MICE MART 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มุ่งให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการไมซ์ชุดใหม่ขึ้น ภายใต้ชื่อเรียกว่า เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ หรือ 7 Wonders ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งด้านภูมิปัญญาสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดยืนของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ตลอดจนยังเป็นจุดผลักดันภูมิภาคล้านนาไปสู่จุดหมายปลายทางของการเป็นไมซ์ในระดับสากล สำหรับ Lanna MICE Mart เริ่มจากการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการสร้างโอกาสทางการตลาดด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคเหนือ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2559 และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ และช่วยกระตุ้นพัฒนาภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้ง ดึงดูดการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น นำไปสู่การขยายตัวของตลาดธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
22 กันยายน 2561 , 14:41 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด