นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มช.คว้ารางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น..//

  
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ ..// ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้เข้ารับการคัดเลือกเกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนางสาวนันทพร บุญกอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อต้นเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับ รางวัลชนะเลิศคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2560) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯเพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิตและมีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมสำหรับการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์
 
22 กันยายน 2561 , 15:24 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด