จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง..//

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งปลุกจิตสำนึกประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มขึ้นจากรอบปกติ..// นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ที่มีความสำคัญและอันตรายต่อชีวิตของคนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสังคม และการท่องเที่ยว จากสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วประเทศ จำนวน 12 ราย ซึ่งยังต้องมีการเฝ้าระวัง และป้องกันอย่างเข้มข้น ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง เกิดความตระหนักรู้ ถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ระดมเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์กลุ่มเสี่ยงเพิ่มจากรอบรณรงค์ปกติ ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เกิดใหม่หรือกลุ่มสัตว์ที่เคยฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามการครบกำหนดระยะเวลา รวมถึงการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษา รักษาเบื้องต้น เร่งกำจัดพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรค และสร้างสถานภาพปลอดโรคในพื้นที่ที่ไม่พบโรค เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนกระตุ้นให้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของ “หลุยส์ ปาสเตอร์” ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคนี้ด้วยการให้วัคซีนกับสัตว์เลี้ยงของตัวเอง และได้ตั้งเป้าหมายว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากโลกในปี 2563 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ทั่วโลกเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ และจากโลก
 
24 กันยายน 2561 , 10:53 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด