กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือรับ ISO/IEC 17025

  
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 Version 2017 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการการทดสอบในเขตภาคเหนือ ให้ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล สำหรับ ISO/IEC 17025 หรือที่เรียกว่า มอก.17025 คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบ ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการฯ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการได้ ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดตั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งที่ 3 ต่อจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดระยอง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการรับ – ส่ง ตัวอย่างทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการในภาคเหนือ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคเหนือได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน จะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 
24 กันยายน 2561 , 12:17 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม