ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ประจำปี 2561 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 และกิจกรรม Fam Trip ที่แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรมเดิมที่มีครูศิลป์ของแผ่นดิน และครูช่างศิลปหัตถกรรม ที่ SACICT ยกย่องเชิดชู ให้เป็นชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญางานหัตถกรรม ผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในงานหัตถกรรมของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมชุมชนหัตถกรรม และบุคลากรที่ SACICT เชิดชู ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนหัตถกรรม ซึ่งชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั้ง 10 ชุมชน จะช่วยส่งต่อองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์กับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ของไทย ที่เป็นขุมทรัพย์อันทรงคุณค่าของชาติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้รังสรรค์งาน และเกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ในการสืบสานและสร้างความยั่งยืนแก่งานหัตถศิลป์ไทย
ทั้งนี้ โครงการชุมชนเรียนรู้หัตกรรม (Craft Communities)ในปี 2561 ประกอบไปด้วยชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั้งสิ้น 10 ชุมชน 13 แหล่งเรียนรู้ ทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งเรียนรู้จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง, หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
24 กันยายน 2561 , 14:59 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย