เชียงใหม่ หนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีอย่างต่อเนื่อง..//

  
    พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน คาดช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน..// นายเจริญ ศรีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน ขณะนี้ได้เปิดตัวเกือบหมดแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเปิดตัวแล้วเสร็จครบทั้ง 42 หมู่บ้าน ภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จะเป็นตัวกระตุ้นสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนสู่การสร้างรายได้ โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
 
25 กันยายน 2561 , 09:55 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด