เชียงใหม่มุ่งพัฒนาไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างสวนสตรอว์เบอร์รี่อินทรีย์ พัฒนาไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค เตรียมส่งเสริมผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูระบบปิด เพิ่มมูลค่าด้วยการท่องเที่ยวตลอดปี..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ มีแหล่งผลิตยู่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม มีความหนาวเย็นเพียงพอ ที่จะพัฒนาดอกผล โดยจะมีการขยายพื้นที่ปลูก หรือมีการปลูกซ้ำบนพื้นที่เดิมซึ่งทำให้เกิดการสะสมโรค มีผลกระทบถึงคุณภาพผลผลิต อีกทั้งสตรอว์เบอร์รี่เป็นพืชที่มีข้อจำกัด ด้านสภาพภูมิอากาศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินโครงการกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอรี่ปลอดภัย หรืออินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว เสริมการแข่งขันในระบบธุรกิจ โดยการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ผลสดปลอดภัยในระบบปิด ต้นพันธุ์หรือไหลปลอดโรค จนได้สตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยสามารถผลิตนอกฤดูได้ รวม 5 จุดดำเนินการ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเกษตรกรเพื่อเกษตรกร โดยมีงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขยายผลสู่การปฏิบัติจริงเพื่อร่วมพัฒนาการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวแก่ภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต
 
25 กันยายน 2561 , 16:47 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด