ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ชี้แจงผลการดำเนินการ 3 ด้าน พบพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 93

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ชี้ปี 2561 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงกว่าร้อยละ 93 หลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ที่โรงแรมกรีนเลค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ในปี 2561 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย โดยตรวจพบและตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจำนวน 56.60 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2560 ถึง 851.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.76 สำหรับการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝิ่น ยาเสพติด และปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อย และพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้ 218 คดี คิดเป็นร้อยละ 93 จับกุมผู้ต้องหาได้ 182 ราย ของกลางยาบ้า 1,218,081 เม็ด, ฝิ่นกว่า 42 กิโลกรัม และไอซ์ 1,700 กรัม ซึ่งสามารถจับกุมได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เช่นเดียวกัน ด้านงานบำบัดรักษา ติดตามฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดฝิ่น อย่างครบวงจร สามารถค้นหาผู้เสพและผู้ติดฝิ่น จำนวน 1,501 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 7และมีผู้สามารถเลิกเสพฝิ่นได้ในปี 2561 จำนวน 90 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 77 ราย
ทั้งนี้ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ จัดค่ายอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเสริมสร้างแกนนำเยาวชน สำหรับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษา มีการจัดค่ายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กออกกลางคัน หรือมิได้อยู่ในระบบการศึกษา และค่ายเยาวชนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. ในด้านกลุ่มเป้าหมายทั่วไป มีการประชาสัมพันธ์และมีการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป็น “อมก๋อยโมเดล”
 
25 กันยายน 2561 , 18:25 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย