เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอัคนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายจังหวัดเชียงใหม่มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ตามหลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการจัดทำโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเริ่มรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการใช้กระดาษสองหน้าสำหรับหนังสือราชการภายในองค์กร เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ เปลี่ยนการใช้ขวดน้ำพลาสติกมาเป็นขวดแก้ว และไม่ใช้หลอดดูด เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำร่องดำเนินการงดใช้โฟมและลดถุงพลาสติก ที่ถนนคนเดินท่าแพและตลาดไนซ์บาร์ซาร์ เป็นแห่งแรก โดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้ใบตอง หรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบรรจุอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อเป็นการลดขยะที่จะเกิดจากต้นทาง และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และร้านค้าก็ยังลดราคาสินค้าให้กับผู้ที่ปฏิเสธ การรับถุงพลาสติกใบละ 1 บาท เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อเกิดจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือตามความสมัครใจ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และได้ขยายผลไปยังร้านค้า ร้านอาคาร สถานประกอบการ เพื่อยกเลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเปลี่ยนไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องอาหาร หรือพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการในตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 16 แห่ง เป็นอันดับแรก ก่อนจะขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ อาทิ โรงแรม สถานศึกษา ห้างค้าปลีก ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จะลงพื้นที่รณรงค์งดใช้โฟมและลดใช้พลาสติก ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในตลาดวโรรส(กาดหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ เป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เพื่อวางแผนการบริหารจัดการขยะและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืน
 
25 กันยายน 2561 , 19:29 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม