มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน

  
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน ตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region : COHSN) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และ ลำพูน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีทักษะในการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน รวมทั้งสามารถวางแผนแนวทางในการลดปัจจัยเสี่ยงในการทำงานได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม พร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการดูแลสุขภาพของประชากรวัยแรงงานในชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย ผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการและการค้า รวมทั้งภาคการผลิตที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆของชุมชน แรงงานทั้งหมดนี้ เป็นกำลังสำคัญของประเทศเพราะสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งกลุ่มแรงงานดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือ มีหลักประกันสุขภาพจากการทำงาน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยปัญหาด้านอาชีวอนามัยที่พบบ่อยเกิดจากปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพของคนทำงานส่งผลต่อมูลค่าการผลิตและรายได้ของประเทศในภาพรวม
 
27 กันยายน 2561 , 09:55 น. , อ่าน 106  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย