จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561

  
    สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”
นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) สำหรับผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภาพรวมที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในปี 2561 จำนวนกว่า 373 ตัน สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องตามระบบกว่า 339 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.11 ด้านสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีการปรับปรุงบ่อขยะที่มีระบบการกำจัดขยะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการกลบบ่อขยะเดิม จำนวน 74 บ่อ จากทั้งหมด 91 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 81.3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์กว่า 33 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ด้านการดำเนินการเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) มีผู้สนใจสมัครแล้วจำนวน 99,420 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 2,344 จุด จากจำนวน 2,310 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 และในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะทุกแห่ง มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อให้ประชาชนสามารถทิ้งขยะตรงกับประเภท และสร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักรู้ถึงการบริการจัดขยะที่ดีให้ความร่วมมือคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
ในส่วนของการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ใช้สำหรับการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะอินทรีย์แล้ว จำนวน 388,236 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.38 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
27 กันยายน 2561 , 15:15 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม