สสค.เชียงใหม่ แนะนายจ้างจัดสวัสดิการออมแก่ลูกจ้างวัยเกษียณ

  
    สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แนะนายจ้างจัดสวัสดิการออมแก่ลูกจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ
นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นายจ้าง และสถานประกอบการจัดสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าในปี 2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 20 ซึ่งจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดรูปแบบของสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง อาทิ สวัสดิการด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพประจำปี จัดตั้งชมรมสุขภาพ เป็นต้น สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมในเรื่องของการจัดบัญชี ครัวเรือน การสร้างวินัยการออม รวมไปถึงการสร้างกลไกลด้านการออมด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินสะสมไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และในกรณีมีความจำเป็นสามารถกู้ยืมได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบให้กับลูกจ้างอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ หากนายจ้าง และสถานประกอบการ สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-0427-3 ในวันและเวลาราชการ
 
27 กันยายน 2561 , 15:16 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม