ร.อปส. มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ สปข.3

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการสื่อสาร ภายใต้ยุคดิจิตัล เพื่อผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 กรมประชาสัมพันธ์ถือเป็นองค์กรด้านการสื่อสารของภาครัฐ ที่ต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีระบบดิจิตัลมาใช้ในการทำงานรองรับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไปของประชาชน รวมทั้งระบบราชการต้องมีการลดขั้นตอนในการทำงานและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
สิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ คือ การทำให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่น ในแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน และการเตรียมความพร้อมในกรปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และและเสริมสร้างความปรองดอง นำเสนอประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ทั้งนี้ Social Network ถือเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารของข้อมูลต่างๆ แก่พี่น้องประชาชน ดังนั้นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานในยุคดิจิตอล นำสื่อใหม่ๆ เข้ามารองรับในการทำงาน ซึ่งสามารถวัดปริมาณการเข้าถึงจากการติดตามรับชมรับฟังได้ นำไปสู่ความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
 
28 กันยายน 2561 , 16:17 น. , อ่าน 83  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม