สปข.3 มอบรางวัลการประกวด PRD3 AWARDS 2018

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มอบรางวัลการประกวด PRD3 AWARDS 2018 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารมวลชน
ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันเป็นประธานมอบรางวัลจากการประกวด PRD3 AWARDS 2018 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสื่อสารมวลชน
สำหรับผลการตัดสิน การประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน” ประเภทสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวท.น่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวท.เชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สวท.แพร่ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ สวท.ลำพูน
ประเภทสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส.ปชส.จ.แพร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส.ปชส.จ. น่าน รางวัลสุดยอดข่าวแห่งปี 2561 ในสาขาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่สวท.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวท.น่าน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สวท.แม่ฮ่องสอน
และในสาขาสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส.ปชส.จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส.ปชส.จ. ลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส.ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐมีสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ในสังกัด รวม 13 สถานี และมีความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและรายการกับสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ มีความสามารถในการนำเนื้อหาข่าวและรายการที่เผยแพร่ผ่านสื่อหลัก มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อโซเซียลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข่าวสารมากยิ่งขึ้น
 
28 กันยายน 2561 , 16:18 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม