กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง..//

  
    นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกใช้บริการผ่านบริษัททัวร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามประเทศไทย ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเรียนรู้ในทุกด้านเพิ่มขึ้น..// นายพรชัย จิตรนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตขึ้นในทุกตลาด และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเองยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกใช้บริการนำเที่ยวผ่านบริษัททัวร์กลับมีจำนวนลดลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย การถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการบริการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและต้องดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่เฉพาะแต่ชาวจีนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นประเทศไทย และชาวเชียงใหม่ ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ทั้งทางด้านการบริการ ด้านภาษา การเปิดใจพร้อมเรียนรู้ในทุกๆด้าน เพื่อรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ เน้นการประชาสัมพันธ์ การเจาะกลุ่มตลาดออนไลน์ และเพิ่มความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
 
27 ตุลาคม 2561 , 16:03 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด