ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัด การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เน้นย้ำให้มีต้นแบบทุกพื้นที่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเมืองขอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวาระดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในทุกหมู่บ้าน / ชุมชน น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนบ้านเมืองขอน เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน และจัดทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการทำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ทำให้เรารู้ถึง รายรับ รายจ่าย และสามารถวางแผนการออม การใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมทั้ง ขอให้ประชาชนช่วยกัน ขยายผลการปฏิบัติตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปเรื่อย ๆ จนครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า บ้านเมืองขอนมีจุดเด่นที่สำคัญ และควรนำไปเป็นแบบอย่างของหมู่บ้าน / ชุมชน อื่น ๆ ได้แก่ หมู่บ้านพึ่งตนเองได้, หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง และหมู่บ้านมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 
28 ตุลาคม 2561 , 15:31 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย