จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหารือขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project ในพื้นที่นำร่อง
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project เพื่อหารือแนวทาง รวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา Smart City ในพื้นที่นำร่องโครงการ Smart Nimman สู่การเป็นSmart City และโครงการ Smart CMU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนงานในปี 2561 – 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการขับเคลื่อนทั้ง 2 โครงการ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ Smart City โดยจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุก รับ และปรับตัว เชิงรุก คือ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น การพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ขณะเดียวกันก็ต้องรุกพัฒนาปัญหาเดิมที่มีอยู่ อาทิ ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ปัญหาขยะและขยะติดเชื้อ ต้องเร่งพัฒนาเรื่องการคัดแยกขยะ ส่วนยุทธศาสตร์เชิงรับและปรับตัว คือ การปรับและพัฒนาในสิ่งที่มีต้นทุนอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น ด้านท่องเที่ยว ด้วยการทำให้เมืองมีความน่าอยู่ปลอดภัย และรักษาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต เป็นต้น
ทั้งนี้ ลักษณะการเป็นเมืองอัจฉริยะ มีทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชาชนมีสุขภาพดี เมืองปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว, ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลเมืองมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด, พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทางเลือก, คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) การเดินทางสะดวกปลอดภัย มีความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การแบ่งปันและการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงาน, เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ, การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart Governance) เข้าถึงการบริการภาครัฐพลเมืองมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ดูแลรักษาทรัพยากร การจัดการมลพิษ การรักษาสมดุลจากการพัฒนาเมือง และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามสภาวะแวดล้อม
 
29 ตุลาคม 2561 , 16:23 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย