สวท.เชียงใหม่ รับประกาศนียบัตร องค์กรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปี 2561
นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการ ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีนายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่เป็นผู้แทนมอบ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สวท.เชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักด้านการกระจายเสียง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาโดยตลอด ผ่านสื่อวิทยุในสังกัด จำนวน 4 คลื่นความถี่ ได้แก่ F.M. 93.25 MHz., F.M. 98.00 MHz., A.M. 639 KHz. และวิทยุภาคภาษาชนเผ่า A.M. 1476 KHz.
 
30 ตุลาคม 2561 , 13:31 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม