สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ หนุนอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรแปลงใหญ่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการด้านการเกษตรอื่นๆ และให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่
 
31 ตุลาคม 2561 , 16:18 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด