ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ขายฝาก..//

  
    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เผยหากร่างพระราชบัญญัติขายฝากประกาศใช้ จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรายละเอียดที่รัดกุมมากขึ้น..// นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับในทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี จากการศึกษาเห็นว่า เนื้อหาของพ.ร.บ.ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนหลายด้าน ซึ่งพอจะสรุปได้เป็น 4 ข้อ คือ 1.สัญญาขายฝากที่ดินจะกำหนดเวลาไถ่ถอนเร็วกว่า 1 ปี ไม่ได้ เพื่อคุ้มครองให้ผู้ขายหรือลูกหนี้ มีเวลาเพียงพอที่จะหาเงินไปไถ่ถอนที่ดินคืนได้ แต่ถ้าลูกหนี้ต้องการจะไถ่ถอนที่ดินก่อนครบกำหนดเวลา หรือจะไถ่ถอนเร็วกว่า 1 ปี อันนี้ สามารถทำได้ 2.การทำสัญญาทุกขั้นตอนจะต้องให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบอย่างละเอียด หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาภายหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้ว จะต้องกลับไปจดทะเบียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อป้องกันการบิดพลิ้ว 3.การชำระเงินของผู้ขายฝากต้องนำเงินมาชำระหนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นพยาน และ4.เมื่อผู้ขายหรือลูกหนี้นำเงินไปไถ่ถอนที่ดินครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด เมื่อนั้นกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดินจะกลับไปเป็นของลูกหนี้ทันที แต่หากเจ้าหนี้หลบเลี่ยงไม่ยอมรับสินไถ่ เพราะหมายจะเอาบ้านหรือที่ดินนั้นเป็นของตัว เช่นเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกหนี้สามารถนำเงินค่าสินไถ่ไปวางที่ สำนักงานวางทรัพย์ สำนักงานบังคับคดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ โดยถือว่าได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วตามกฎหมาย นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังกำหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาให้ถูกต้อง เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับซื้อ และผู้ขายฝากเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ข้อควรทำ และข้อควรระวังอย่างละเอียดด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ประชาชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมถึง ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมด้วย
 
31 ตุลาคม 2561 , 16:18 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด