พิธีทำบุญครบรอบ 58 ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มุ่งเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ที่ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบปีที่ 58 โดยมีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2503 มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิงเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 มุ่งเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีสื่อหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ที่มีทั้งระบบ A.M. / F.M. สื่อวิทยุโทรทัศน์ และเครือข่ายกระจายตามจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ
 
1 พฤศจิกายน 2561 , 09:46 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม