กรมควบคุมมลพิษ เร่งเดินหน้ารณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐพื้นที่ภาคเหนือ

  
    กรมควบคุมมลพิษ จัดฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการ ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวงมีการดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน และภาคเอกชนในทั่วประเทศ
ด้าน นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษมีเป้าหมายการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 โดยลำดับแรกจะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานราชการ ซึ่งการดำเนินการนี้จะก่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมาตรการดำเนินการคู่ขนานกับประชาชนและหน่วยงาน และให้ภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสู่การพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน
 
6 พฤศจิกายน 2561 , 15:28 น. , อ่าน 63  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม