น้ำมันงาสกัดเย็น เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากหลักสิบเป็นหลักแสน..//

  
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมูลค่างาดำแปรรูปเป็นน้ำมันงาสกัดเย็น สร้างรายได้เป็นอย่างดี..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกงาดำกว่า 100 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกงาดำสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ด้วยผลผลิตที่มีจำนวนมาก เกษตรกรผู้ปลูกงาดำจึงได้มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปงยั้งม้า แปรรูปผลผลิต เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปเป็นน้ำมันงาสกัดเย็น จำหน่ายลิตรละ 800 -1,000 บาท ด้วยระยะเวลาเพียง 2 เดือน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกงาดำได้กว่า 150,000 บาท นับเป็นโครงการหนึ่งที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีต่างๆ จนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย
 
6 พฤศจิกายน 2561 , 16:49 น. , อ่าน 68  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด