เชียงใหม่ ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โชว์ศักยภาพด้านการผลิตพืชสวนของไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ทางพืชสวน หวังพัฒนาต่อยอดผลงานให้เป็นรูปธรรม..// ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการเกษตร เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ทางพืชสวน รวมทั้งให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการด้านพืชสวนและเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าวิชาการพืชสวนของภาครัฐ และเอกชน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนพืชสวนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และการจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก พืชสวนหลายชนิดของไทยมีศักยภาพสูงที่สามารถส่งออกได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นไปสู่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นไปสู่ประเทศไทย 4.0
 
19 พฤศจิกายน 2561 , 17:11 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด