รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ด้วยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านกิจการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล หรือ อปต. ในพื้นที่
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีความตั้งใจจะทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านของการส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม สังคมจริยธรรม อยากให้คนไทยเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถจะดำเนินการได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะมาร่วมกันส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม การนำพระธรรม คำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จากการเป็นสังคมคุณธรรม
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยการบูรณาการตามแนวทาง “บวร” คือ การประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน
 
24 พฤศจิกายน 2561 , 17:31 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย