คณะทำงานโครงเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม Chiangmai Heritage Walk เมืองมรดกโลก สำรวจเส้นทางชม 4 สถานที่ ในเขตเมืองเก่าที่เป็นโจทย์สำคัญในการนำเสนอต่อ UNESCO

  
    คณะทำงานโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เผย ขณะนี้กำลังปรับปรุงแก้ไขเอกสารฉบับสมบูรณ์หลังได้รับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานของ UNESCO คาดอาจจะได้รับข่าวดีกลางปี 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานในการทำเอกสารเสนอ UNESCO กรณีเชียงใหม่เมืองมรดกโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร เพื่อเตรียมนำส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หลังจากที่คณะทำงานฯ ได้นำส่งร่างเอกสารข้อเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสาร ทั้งนี้ ได้รับเอกสารข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงเอกสารข้อเสนอจากศูนย์มรดกโลก เบื้องต้นจากข้อแนะนำคณะทำงานของ UNESCO ที่มาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ต่างชื่นชมเชียงใหม่และมีแนวโน้มที่ดี
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเมืองมรดกโลก Chiangmai Heritage Walk โดยเดินและนั่งรถราง เพื่อชมมรดกโลกในเขตพื้นที่เมืองเก่า ที่เป็นโจทย์สำคัญในการนำเสนอต่อ UNESCO ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดปราสาท วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จุดกำเนิดประวัติศาสตร์เมือง และมีกำหนดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับพระสงฆ์จากวัดในเขตพื้นที่มรดกโลก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ซึ่ง UNESCO จะมีการประชุมพิจารณาประกาศให้เมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 โดยคณะทำงานในพื้นที่ต้องเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และการกำหนดทิศทางจัดการเมืองของทุกส่วนอย่างจริงจัง
 
25 พฤศจิกายน 2561 , 14:26 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย