สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2550

  
    การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง และแสดงมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ ที่วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจาริก เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2550 และพิธีแสดงมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ 3 ที่วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะพระธรรมจาริกเดินทางจากชุมชนบนพื้นที่สูงในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 รูป
การประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนนโยบายการดำเนินงานของคณะพระธรรมจาริกในรอบปีที่ผ่านมา และมอบหมายนโยบายในการทำงานในปี 2550 นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลแด่พระธรรมจาริกปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2549 และพระธรรมจาริกผู้มีผลงานด้านการพัฒนาดีเด่น 60 ปี 60 ต้นแบบความดี น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สำหรับนโยบายที่เน้นหนักในปี 2550 คือ พระธรรมจาริกต้องมีศีลจริยาวัตรที่งดงาม จัดทำอาศรมพระธรรมจาริกให้ร่มรื่น เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม ขยายพื้นที่หมู่บ้านปฏิบัติงาน อบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน สร้างแกนนำชาวพุทธ เผยแพร่หลักธรรมโดยใช้หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ ประสานงานแหล่งทุนและภาคีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า ซึ่งล้วนเป็นนโยบายเชิงรุก เพื่อเป็นแนวทางของพระธรรมจาริกได้นำไปปฏิบัติตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละพื้นที่
 
31 มกราคม 2550 , 14:17 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่